NOW 5

De NOW 5 is van toepassing op de periode van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. De wijze van berekenen van de omzetdaling (minimaal 20% – 3 aaneengesloten maanden) blijft overigens gelijk aan de eerdere bepalingen van de NOW-regeling en wordt als volgt bepaald:
• Neem de totale omzet van 2019
• Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
Net als bij de eerdere NOW-aanvraagtrajecten kiest u over welke periode de omzetdaling wordt berekend. Als u een tegemoetkoming voor het 4e
tijdvak heeft gekregen, dan moeten de 3 maanden van het 5e tijdvak aansluiten op het 4e tijdvak. Alle inkomsten uit de normale activiteiten van uw bedrijf vallen onder de omzet voor de NOW. Ook de stimuleringsregelingen TLV/TOGS tellen dus mee als omzet. De NOW wordt niet aangemerkt als omzet. De referentiemaand voor de loonsom is juni 2020. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Als die voor de maand juni 2020 ontbreekt, kijkt het UWV naar de loonsom van april 2020. Uw werkgeverslasten worden voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en de reservering voor vakantiegeld. Voor de aanvraag geldt dat de loonsom met maximaal 10% mag dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. De tegemoetkoming voor NOW 5 is dan maximaal 85% van de loonsom. Voor de NOW 5 blijft de verplichting gelden om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Via het crisisprogramma “Nederland leert door” kunnen
medewerkers kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen. Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Door het laten gaan van uw werknemer kan het zijn dat uw
loonsom daalt. Houd er rekening mee dat dit leidt tot een lagere tegemoetkoming. Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht om dit te melden via “UWV telefoon NOW”. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de
vijfde periode kunt indienen. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

Scroll naar top